Family & Life

TIN TỨC

Bảng lương, phụ cấp của Công an, Quân đội năm 2019: Tăng thêm 100 nghìn/hệ số

Tại kỳ họp Quốc hội vừa kê’t thúc, Quốc hội giao cho Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tha’ng lên 1,49 triệu đồng/tha’ng từ 1/7/2019.

Do đó, mức lương của công an và quân đội sẽ có sự thay đổi trong năm 2019, mức lương cụ thể sẽ được thể hiện thông qua bảng lương sau đây.

BẢNG LƯƠNG CỦA CÔNG AN, QUÂN ĐỘI TRONG NĂM 2019

BẢNG NÂNG LƯƠNG QUÂN HÀM SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VÀ SĨ QUAN CÔNG AN NHÂN DÂN

BẢNG PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN

BẢNG PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO CƠ YẾU

BẢNG PHỤ CẤP QUÂN HÀM HẠ SĨ QUAN, CHIẾN SĨ NGHĨA VỤ THUỘC QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN

BẢNG LƯƠNG QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP THUỘC QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VÀ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT THUỘC CÔNG AN NHÂN DÂN

 

 

BẢNG LƯƠNG CÔNG NHÂN QUỐC PHÒNG

Chính phủ vừa ban h.à.n.h Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với ca’n bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với ca’n bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp, người lao đ.ộ.n.g (sau đây gọi chung là người hưởng lương, phụ cấp) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng,

Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội và hội được ngân sách Nhà nước hỗ trợ k.i.n.h phí hoạt đ.ộ.n.g ở trung ương, ở tỉnh, th.à.n.h phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, th.à.n.h phố thuộc tỉnh, th.à.n.h phố thuộc th.à.n.h phố trực thuộc trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị h.à.n.h chính-k.i.n.h tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

Theo Nghị định, từ ngày 1.7.2018, mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tha’ng, thay cho mức cũ là 1.300.000 đồng/tha’ng.

Mức lương cơ sở này dùng để làm căn cứ cho việc tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pha’p luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định 72/2018/NĐ-CP; tính mức hoạt đ.ộ.n.g phí, sỹnh hoạt phí theo quy định của pha’p luật; tính các khoản trích, các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Người hưởng lương, phụ cấp trên gồm: Ca’n bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Ca’n bộ, công chức 2008; ca’n bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Ca’n bộ, công chức 2008; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức  2010.

Ngoài ra, người hưởng lương, phụ cấp cũng gồm người làm việc theo chế độ hợp đồng lao đ.ộ.n.g xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14.12.2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với ca’n bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang gồm:

Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao đ.ộ.n.g trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17.11.2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan h.à.n.h chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao đ.ộ.n.g trong số lượng người làm việc đã được cấp có thẩm quyền p.h.ê duyệt tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách Nhà nước hỗ trợ k.i.n.h phí hoạt đ.ộ.n.g quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21.4.2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt đ.ộ.n.g và quản lý hội; sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ và công nhân, viên chức quốc phòng,

Lao đ.ộ.n.g hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sỹ quan, hạ sỹ quan hưởng lương, hạ sỹ quan, chiê’n sỹ nghĩa vụ, công nhân công an và lao đ.ộ.n.g hợp đồng thuộc Công an nhân dân; người làm việc trong tổ chức cơ yếu; người hoạt đ.ộ.n.g không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố cũng được hưởng lương và phụ cấp trên.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương trên cơ sở dự toa’n ngân sách Nhà nước được giao, tiếp tục thực hiện các quy định về chính sách tạo nguồn cải cách tiền lương kê’t hợp triệt để tiết kiệm chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy,

PinIt

BÀI ĐẶC BIỆT